akorda mininvest  komitet nckpmsrk kazmekhanobr igdkunaeva vniicvetmet hmi naukakz egov