Plant Dore, company Andas Altyn. Technology and the project developed by Kazmekhanobr.

Plant Dore, company Andas Altyn. Technology and the project developed by Kazmekhanobr.

Semi-industrial installation testing of ores of all types on dressability of Kazmekhanobr.

Semi-industrial installation testing of ores of all types on dressability of Kazmekhanobr.

Experimental workshop Kazmekhanobr. Lathe workshop.

Experimental workshop Kazmekhanobr. Lathe workshop.

Plant Voshod processing chrome ore, Khromtau city. Project by Kazmekhanobr.

Plant Voshod processing chrome ore, Khromtau city. Project by Kazmekhanobr.

The first sulfuric acid plant in Kazakhstan. Zhanakorgan district of Kyzylorda region. General designer by Kazmekhanobr.

The first sulfuric acid plant in Kazakhstan. Zhanakorgan district of Kyzylorda region. General designer by Kazmekhanobr.
akorda mininvest  komitet nckpmsrk kazmekhanobr igdkunaeva vniicvetmet hmi naukakz egov